Projekty realizowane
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

„Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Celem  projektu jest wdrożenie programu rozwojowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w latach 2010 - 2014 polegającego na dostosowaniu oferty i jakości kształcenia struktury podaży absolwentów UTP pod potrzeby rynku pracy i Gospodarki Opartej na Wiedzy. Realizacja tego celu nastąpi m. in. poprzez poprawę jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej uczelni, zwiększenie kompetencji i umiejętności absolwentów oraz poprawę dostępności oferty edukacyjnej. 

Od początku projektu rozpoczną się prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem kształcenia na nowym kierunku Architektura i Urbanistyka. Równolegle z opracowywaniem przy udziale partnerów z gospodarki programów nauczania rozpocznie się akcja promocyjna i rekrutacja, które powtarzane będą przy każdym naborze. Następnie zakupiony i zainstalowany zostanie sprzęt i oprogramowanie, które sukcesywnie, wraz z uruchamianiem kolejnych naborów będzie dokupowany. W ramach realizacji programu, we wszystkich latach, przewidziano udział ekspertów z gospodarki w prowadzeniu zajęć a także cykliczne organizacje wystaw, plenerów oraz wydawanie publikacji z najlepszymi pracami studentów.

Kolejne zadanie polega na dostosowaniu programów nauczania na kierunku elektrotechnika do potrzeb rynku pracy i GOW przez modyfikację programów kształcenia. Rozpocznie się ono w I kw. 2011 roku organizacją spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami branży elektrotechnicznej, w celu modyfikacji programu nauczania na tym kierunku, potrwa ona do końca II kw. 2011 r. Zmodernizowany program nauczania wejdzie w życie, po jego zatwierdzeniu przez Radę Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki, w roku akademickim 2011/2012.

 Realizację zadania związanego z tworzeniem i uruchamianiem szkoleń e-learningowych zaplanowano od III kw. 2011 r. ponieważ we wrześniu 2011 r. kończy się projekt, w ramach którego powstanie studio TV oraz zakupiony będzie osprzęt wspomagający wykłady on-line. Inwestycje te pozwolą na realizację wykładów w trybie rzeczywistym oraz nagrywanie innych zajęć. Do tego czasu unowocześniona zostanie także infrastruktura sieciowo-serwerowa, niezbędna do wdrażania nauczania na odległość. Opracowane zostaną 3  kursy  na trzech różnych wydziałach uczelni.

Przygotowanie i realizacja zajęć wyrównawczych z fizyki i matematyki rozpocznie się z początkiem roku akademickiego 2010/2011. W tym celu uzupełniona zostanie baza infrastrukturalna (sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne zestawy pomocy dydaktycznych). Zajęcia dodatkowe dla studentów prowadzone będą prze 8 kolejnych semestrów.  

 Istotny element projektu stanowią staże dla studentów. W pierwszej kolejności zostanie utworzony Punkt Staży Studenckich, gdzie osoba, zatrudniona na cały etat zajmować się będzie ich obsługą oraz współpracą z Partnerami projektu, u których staże będą się odbywać. Pomocą służyć jej będą pełnomocnicy wydziałowi ds. staży, a nad całością  czuwać będzie koordynator ds. staży. Partnerzy projektu przyjmą łącznie 17 stażystów rocznie w okresie 3 lat. Ponadto założono również pulę środków na opłacenie staży dla studentów w przedsiębiorstwach nie będących partnerami projektu (po 210 osób rocznie ).

Kolejne zadanie projektu zakłada organizację i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez ekspertów z przedsiębiorstw będących partnerami projektu. Realizacja tych zadań potrwa od początku 2011 r. do końca I kw. 2014 r. i poprzedzona zostanie ustaleniem harmonogramu spotkań oraz wpisaniem tych zajęć do programów nauczania.

Ważnym elementem projektu jest organizacja stałej współpracy uczelni z przedstawicielami gospodarki, która polegać będzie na cyklicznym organizowaniu spotkań naukowców z przedsiębiorcami, podczas których każda ze stron będzie miała okazję określić swoje zapotrzebowanie i oczekiwania. Dla uzyskania najlepszych wyników, przedsiębiorców/potencjalnych pracodawców, podzielono na 9 najbardziej reprezentatywnych branż związanych z procesem kształcenia realizowanym na UTP (mechaniczna, telekomunikacyjna, elektrotechniczna, chemiczna, zootechniczna, przyrodnicza, budowlana, inż. środowiska, zarządzania). Zadanie potrwa przez cały czas realizacji projektu.

Założono również  wsparcie i poszerzenie działalności Biura Karier, polegające na stworzeniu nowej strony internetowej biura, zawierającej bazy danych studentów oraz ofert pracy, z możliwością ich wyszukiwania, nawiązanie stałej współpracy ze specjalistami z zakresu działalności biura, organizowanie szkoleń i warsztatów dla studentów i absolwentów z wykorzystaniem nowoczesnych technik autoprezentacji (np. TV) a także organizację 2 x do roku przez 3 lata branżowych targów pracy (nauki techniczne i przyrodnicze).

W ostatnim zadaniu zamierza się przeprowadzić montaż  dźwigów osobowych, dostosowując  obiekty Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany będzie w okresie od 1lipca 2010 r. do 30 czerwca 2014 r.

http://www.dydaktyka-a-praktyka.utp.edu.pl

 


„Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu "

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2. Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w zakresie innowacji i transferu technologii.

Projekt będzie realizowany w okresie od  3 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.; źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny.

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia