Projekty zrealizowane
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

„Naukowcy UTP dla gospodarki regionu "

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2. Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Głównym celem projektu jest   stworzenie warunków do zwiększania i intensyfikacji współpracy między środowiskiem naukowym UTP a regionalnymi przedsiębiorcami.

Do najważniejszych zadań zaplanowanych w projekcie należą:

1.       Organizacja kolejnych edycji Wystaw Innowacji i Patentów WIPRO.

2.       Organizacja staży dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach regionu i pracowników przedsiębiorstw na UTP.

3.       Organizacja szkoleń dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.

4.       Organizacja Dni Branżowych na Uczelni.

5.       Udostępnianie (digitalizacja) przedsiębiorcom zbiorów bibliotecznych.

Projekt będzie realizowany w okresie od  2 stycznia 2011 r. do 30 grudnia 2013 r.; źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny.

 


 

 • „Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv.6"

   Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Oś Priorytetowa 2 Infrastruktura sfery B+R

  Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej naukiCelem bezpośrednim projektu jest wprowadzenie nowego, światowego standardu w komunikacji internetowej o nazwie IP v.6. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie naukowcom UTP stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej technologii informatycznej w celu stworzenia możliwości prowadzenia nowoczesnych badań.

  Projekt zakłada modernizację i dostosowanie naukowej sieci komputerowej UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IP v.6. W tym celu wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura budynków i ich okablowanie. Instalacja nowych kabli nie będzie wymagała ingerencji w konstrukcje budynków. Nie przewiduje się wymiany mediów transmisyjnych, a jedynie dodanie nowych – jednomodowych kabli światłowodowych zawierających 12 włókien. Wymieniony zostanie rdzeń sieci, który po wszystkich przewidzianych modyfikacjach zapewni oczekiwane przepływności i możliwość uruchomienia infrastruktury w trybie dual-stack, co zapewni ciągłość pracy sieci. Przeprowadzona modernizacja da szansę podłączenia użytkowników, dla których niezbędny jest protokół IP v.6 oraz serwerów wymagających dużych przepływności (np. GIS). Działania te w przyszłości umożliwią poszczególnym Wydziałom UTP sukcesywne wdrażanie protokołu IP v.6,  poprzez modernizację infrastruktury wewnętrznej oraz dostosowanie zmian do możliwości technicznych i finansowych. Posiadanie sieci komputerowej działającej w oparciu o protokół IP v. 6 umożliwi również w przyszłości wyposażanie laboratoriów badawczych Uniwersytetu w najnowocześniejszą aparaturę, komunikującą się z wykorzystaniem tego protokołu.

  W ramach projektu zakłada się wymianę starych urządzeń sieci na pracujące w nowym standardzie. Obejmuje to wymianę sprzętu w 15 węzłach w zakresie przełączników sieciowych oraz uzupełnienie w ramach węzła  zlokalizowanego przy ul. Kaliskiego w dodatkowy tester aplikacji sieciowych IP v.6 oraz analizatory okablowania, co pozwoli zwiększyć niezawodność sieci oraz umożliwi szybką lokalizację miejsc potencjalnych uszkodzeń. Serwer dla serwisów sieciowych w Laboratorium sieci IP i Ethernet umożliwi pełną integrację usług aktualnie realizowanych przez szereg autonomicznych przestarzałych serwerów.   Wykorzystanie najnowocześniejszych urządzeń i protokołu IP v.6 umożliwi w pełni zarządzanie tymi urządzeniami i usługami w powstałej infrastrukturze. Ujednolicenie rodzajów zastosowanych urządzeń wraz z unifikacją przyjętych rozwiązań wpłynie na niezawodność sieci.

  Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • http://www.ipv6.utp.edu.pl/ 

   

   


 • „WIPRO 2010"

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

  Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym 

  Celem projektu jest wzrost świadomości i wiedzy pracowników jednostek B + R w zakresie planowania i prowadzenia projektów badawczych w sposób umożliwiający ich efektywne wdrożenie dla gospodarki. Przedsiewziecie jest projektem o charakterze informacyjno-promocyjnym i jest skierowane do szerokiej rzeszy przedstawicieli środowiska naukowego.

  W ramach projektu zorganizowana zostanie dwudniowa wystawa innowacji "WIPRO" , której celem będzie prezentacja wyników badań mających znaczenie dla rozwoju gospodarki oraz przykładów wdrożeń. Wystawa jest trzecią edycją targów innowacji organizowanych przez UTP. Zaproszenia zostaną rozesłane do wszystkich jednostek naukowych o profilu technicznym, przyrodniczym i medycznym, w tym do polskich publicznych szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz placówek PAN.  

  Naukowcy zaproszeni do udziału w wystawie będą mieli możliwość zgłoszenia swoich tematów badawczych o potencjale rynkowym w celu zaprezentowania ich w czasie wystawy. Z pośród wszystkich zgłoszeń wytypowanych zostanie ok. 50 najciekawszych, które będą prezentowane na stoiskach wystawienniczych. Metodologia wyboru opierać się głównie będzie na podstawie kryterium możliwości wdrożenia/osiągniętego sukcesu rynkowego oraz poziomu naukowego danego rozwiązania.

  Kolejne zadanie projektu polega na zorganizowaniu konkursu na artykuł popularnonaukowy dotyczący znaczenia badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Konkurs skierowany będzie do pracowników naukowych z instytucji o profilu technicznym, przyrodniczym i medycznym.

  Zadanie trzecie dotyczy wydania i promocji publikacji zawierającej wybrane artykuły nadesłane na konkurs oraz artykuły autorstwa ekspertów zajmujących się tematyką komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii oraz ochroną własności przemysłowej i intelektualnej.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany będzie w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 stycznia 2011 r.

  http://www.wipro2010.utp.edu.pl

 •  


  „Naukowiec przedsiębiorcą(om)"

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

  Działanie 8.2. Transfer wiedzy

  Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 

  Podstawową ideą projektu jest promowanie przedsiębiorczości akademickiej poprzez organizowanie kampanii informacyjnych wśród studentów i pracowników naukowych UTP oraz wśród regionalnych przedsiębiorców, dotyczących możliwości komercjalizowania zdobywanej wiedzy i doświadczenia. Końcowym efektem realizacji tej części projektu będzie opracowanie i upublicznienie „Regulaminu zakładania firm typu spin-off lub spin-out na UTP”, zawierającego wskazówki i podstawy prawne, merytoryczne, finansowe i organizacyjne dla osób, które chciałyby rozpocząć taką działalność na naszej Uczelni.

  Zainteresowani przedstawiciele środowiska naukowego będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, biorąc udział w szkoleniach, prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych, na których poznają zasady zakładania i funkcjonowania firm oraz przykłady istniejących spin-off na polskich uczelniach. Dla 10 osób posiadających najlepsze pomysły na biznes związany z komercjalizacją wiedzy, zostanie zorganizowany cykl indywidualnych konsultacji z ekspertami, którzy świadczyć będą usługi doradcze w zakresie analizy potencjału rynkowego pomysłu i przygotowania konkretnego biznes planu. Będzie to część projektu, za którą odpowiedzialność merytoryczną ponosi jego Partner – Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców.

  Ostatnie, wyodrębnione zadanie dotyczy organizowania – od stycznia 2009 r. do września 2010 r. – staży dla naukowców w przedsiębiorstwach oraz pracowników przedsiębiorstw na Uczelni. Czas trwania i rodzaj współpracy uzależniony jest od konkretnego problemu (badawczego, technicznego, technologicznego, itp.), który strony będą chciały rozwiązać dzięki wspólnemu działaniu. Szczegóły dotyczące konkretnego stażu określać będzie Regulamin oraz umowa zawarta między stronami.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany będzie w okresie od 1 października 2008 r. do 29 października 2010 r.


  www.spin-off.utp.edu.pl


   

  „Preinkubator UTP. Zarządzanie własnością intelektualną, komercjalizacja wiedzy, przedsiębiorczość akademicka”

  Pierwszy etap realizacji projektu polegać będzie na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla kadry akademickiej (administracyjnej i naukowo-badawczej) z zakresu zarządzania własnością intelektualną w Uczeni. Równolegle powstawać będzie procedura zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Realizacja zadania polegać będzie na zgromadzeniu danych i informacji (w tym pozyskanie dobrych praktyk z innych instytucji) niezbędnych do opracowania procedury oraz jej redakcja i upublicznienie. Następnym etapem realizacji projektu będzie opracowanie, wydanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Uczelni. W ramach przedsięwzięcia przeznaczono również środki na sfinansowanie uczestnictwa przedstawicieli kadry naukowej oraz pracowników zainteresowanych działów administracji, w targach i wystawach, w celu nawiązania i zacieśniania stosunków z przedstawicielami gospodarki. Podczas tych imprez pracownicy UTP prezentować będą ofertę naukowo-badawczą Uczelni w formie dostępnych publikacji i materiałów promocyjnych. Ostatnie zadanie polega na stworzeniu internetowej bazy danych zawierającej informacje o zarejestrowanych patentach, wzorach użytkowych i przemysłowych.

  Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.

  Projekt  współfinansowany ze środków Programu Ministra "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
   

  REALIZACJA PROJEKTU

  SZKOLENIA

  Zaplanowane w ramach projektu szkolenia odbyły się w następujących terminach:
  1. 25 - 26 czerwca 2009 r.  (pracownicy naukowo-dydaktyczni),
  2. 9 lipca 2009 r. (pracownicy administracyjni), 
  3. 27 sierpnia 2009 r. (pracownicy administracyjni), 
  4. 11 września 2009 r. (pracownicy naukowo-dydaktyczni),
  5. 9 października 2009 r. (pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni).

  Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które brały udział w szkoleniach!

   


   

  Opracowany Regulamin ochrony oraz zasad korzystania z dóbr intelektualnych stworzonych w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich wprowadzony został w życie Zarządzeniem Rektora w dniu 19 marca 2010 r.

  Materiały promocyjne wydane w ramach projektu

  W ramach realizowanego projektu prowadzona jest działalność informacyjno-promocyjna wśród studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu dotycząca zarządzania własnością intelektualną, komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości.

  plakat       ulotka     broszura

  Internetowa baza danych zawierająca informacje o zarejestrowanych patentach, wzorach użytkowych i przemysłowych znajduje się pod adresem: http://www.patenty.utp.edu.pl

   


 • „Utworzenie i działalność Biura Współpracy z Gospodarką Regionalną przy ATR w Bydgoszczy” - Biuro powstało w efekcie realizacji projektu współfinansowanego w ramach działania 2.6 ZPORR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jako element regionalnego systemu innowacji. Pełniło rolę instytucji pomostowej zajmującej się organizowaniem i koordynowaniem współpracy z gospodarką, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w proces transferu innowacji w regionie. 

 

 • „Rozwój systemu monitoringu działalności proinnowacyjnej i transferu innowacji w ATR” - Podstawowym celem realizacji projektu było rozwijanie i zacieśnianie współpracy między naukowcami a regionalnymi przedsiębiorcami. Jednym z elementów projektu było opracowanie i wydanie publikacji „Oferta dla przedsiębiorstw” oraz organizacja cyklicznych spotkań przedstawicieli tych dwóch środowisk w celu jej dystrybucji. 

 

 • „Stypendia dla doktorantów w formie refundacji kosztów badań” oraz „Stypendia dla doktorantów w formie grantów indywidualnych” - W ramach projektów finansowano (w formie wsparcia pieniężnego lub refundacji ponoszonych kosztów) badania podejmowane przez uczestników studiów doktoranckich UTP, które w największym stopniu wpisywały się w potrzeby regionalnej gospodarki i przyczyniały się do jej rozwoju. 

 

 • „Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy” - Celem RCI jest stworzenie nowoczesnego systemu dystrybucji informacji o charakterze innowacyjnym dla potrzeb całego regionu kujawsko-pomorskiego oraz nawiązywanie i zacieśnianie powiązań między środowiskiem naukowym a gospodarką. Przedmiotem działalności ośrodków wchodzących w skład dydaktyczno-informacyjnej części RCI (w tym m.in. Regionalnego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej, Informacji Patentowej, Normalizacyjnej oraz Biura Monitoringu Zawodów Inżynierskich) jest informowanie o ofercie naukowo-badawczej UTP, promowanie wytwarzanych na Uczelni innowacji i rozwiązań technologicznych w celu ich wdrażania w regionalnym przemyśle i rolnictwie oraz szerzenie postaw proinnowacyjnych w regionie.

 

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia