Regulamin
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

REGULAMIN

portalu NAUKA I GOSPODARKA - KATALOG OFERT WSPÓŁPRACY

 

§ 1 PRZEPISY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki przyznawania dostępu i korzystania z portalu "Nauka i Gospodarka – Katalog Ofert Współpracy" w dalszej części regulaminu zwanej Portalem.

2. Portal jest własnością Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

3. Prawa autorskie do oprogramowania Portalu przysługują Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Bydgoszczy.

4. Nazwa i logo Portalu podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r Nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003r Nr 119 poz.1117 ze zm.).

5. Portalem zarządza Dział Współpracy z Gospodarką UTP, zwany w dalszej części regulaminu Administratorem.

6. Portal służy do wymiany ofert współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a przedstawicielami sektora gospodarczego, udostępnianiu informacji o pracownikach naukowych UTP, zrealizowanych lub realizowanych projektach badawczych oraz aparaturze naukowej. Udostępnianie możliwe jest poprzez procedury katalogowania i wyszukiwania informacji.

7. Podstawową jednostką Portalu jest rekord, który stanowi zbiór informacji o jednym obiekcie (ofercie, ekspercie, aparaturze), który opisany jest za pomocą określonych zakresów, które są wprowadzane przez osobą otrzymującą prawa do modyfikowania i udostępniania danych.

8. Użytkownikiem wewnętrznym Portalu określa się pracowników naukowych UTP, którzy otrzymają dostęp do dedykowanego imiennie rekordu, będą oni uprawnieni do wprowadzania określonych w formularzu rejestracyjnym danych do Portalu.

9. Użytkownikiem zewnętrznym Portalu określa się podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które będą korzystały z danych zawartych w systemie (poszukiwały informacji), będą to w szczególności podmioty zainteresowane współpracą z UTP.

10. Akceptacja regulaminu jest konieczna do korzystania z bazy danych.

§ 2 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW I WYKORZYSTANIE WPROWADZONYCH DANYCH

1. Użytkownik zewnętrzny ma możliwość wyszukiwania informacji z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu mechanizmu wyszukiwawczego po uprzednim zarejestrowaniu się i akceptacji regulaminu. Rejestracja jest bezpłatna.

2. W wyniku rejestracji użytkownik otrzymuje login i hasło, które umożliwiają dostęp do danych. Wyszukiwanie danych jest bezpłatne.

3. Użytkownik jest zobligowany do podania wszystkich wymaganych danych.

4. Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać żadnych zapisów, w tym wirusów komputerowych, które mogą niszczyć lub zakłócać działanie Portalu oraz sprzętu komputerowego jej użytkowników.

5. Rejestracja wykonywana jest na sprzęcie komputerowym, do którego dostęp ma użytkownik. Nie jest możliwe wprowadzanie danych na sprzęcie Administratora.

6. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swego loginu i hasła, zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim dedykowanego mu rekordu, jak i hasła i loginu.

7. Użytkownicy zgadzają się na wykorzystanie zamieszczonych podczas rejestracji danych do celów statutowych UTP związanych z rozwojem innowacyjności i przedsiębiorczości, tj. między innymi do rozpowszechniania oraz sprawozdawczości.

8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w rekordzie Portalu dla potrzeb niezbędnych w działalności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego związanej z rozwojem innowacyjności i przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 139 poz. 883 ze zm.). Użytkownik jest poinformowany o przysługujących mu prawach związanych z wglądem i zmianą danych osobowych.

§ 3 KORZYSTANIE Z EFEKTÓW UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

1. Informacji uzyskane z Portalu wykorzystywane są do nawiązania współpracy pomiędzy użytkownikiem wewnętrznym, a użytkownikiem zewnętrznym.

2. Nawiązanie współpracy pomiędzy użytkownikiem zewnętrznym a użytkownikiem wewnętrznym za pomocą Portalu, która dotyczy wykorzystania aparatury będącej własnością Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego regulowane jest na drodze odrębnej umowy z UTP.

3. Nawiązanie współpracy która dotyczy usług eksperckich pomiędzy użytkownikiem zewnętrznym a użytkownikiem wewnętrznym za pomocą Portalu regulowane winno być na drodze odrębnej umowy między stronami.

4. Nawiązanie współpracy pomiędzy użytkownikiem zewnętrznym, a użytkownikiem wewnętrznym za pomocą Portalu niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu skutkuje natychmiastowym usunięciem konta zarejestrowanego użytkownika zewnętrznego bez możliwości ponownej rejestracji.

5. Użytkownik, który za pomocą Portalu nawiąże współpracę, której jednym z efektów będzie rozpowszechnianie materiałów, publikacja w formie elektronicznej lub drukowanej jest zobowiązany do umieszczenia w publikacji noty informacyjnej w brzmieniu: "Publikacja powstała z wykorzystaniem informacji pozyskanych za pomocą portalu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego - Nauka i Gospodarka - Katalog Ofert Współpracy”.

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW I ADMINISTRATORA PORTALU

1. Użytkownik ma prawo określenia jakiej grupie odbiorców udostępniana będzie jego oferta współpracy.

2. Użytkownik nie może wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem i naruszającej interesy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

3. Użytkownik nie może wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z celami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

4. Administrator Portalu zatwierdza wszystkich rejestrujących się użytkowników Portalu.

5. Administrator Portalu ma prawo do wglądu we wprowadzane dane za pomocą niezależnego od użytkownika dostępu administracyjnego.

6. Administrator zatwierdza wprowadzone przez Użytkowników Portalu oferty współpracy.

7. Administrator Portalu ma prawo blokowania i usuwania rekordów naruszających niniejszy regulamin, interesy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz naruszających prawa osób trzecich.

8. Administrator Portalu dołoży wszelkich starań by zweryfikować treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników Portalu, nie może jednak ponosić odpowiedzialności za ich prawdziwość i skutki ich wykorzystania.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Portalu skutkujące m.in. niemożnością nawiązania połączenia z Portalem.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań Użytkownika, siły wyższej oraz osób trzecich.

11. Administrator zastrzegają sobie prawo do okresowego wyłączania Portalu w m.in. w celu jej rozbudowy lub konserwacji.

12. Wszelkie informacje zawarte w Portalu nie mogą być zwielokrotniane, publikowane, rozpowszechniane i wykorzystane w inny sposób bez zgody Administratora aniżeli określono to w niniejszym regulaminie.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie od chwili umieszczenia go na stronie internetowej: wspolpraca.utp.edu.pl. O zmianach niniejszego Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników za pomocą ogłoszenia na głównej stronie portalu.

2. W razie sporów mogących powstać w zakresie interpretacji, stosowania lub wykonania postanowień Regulaminu, które nie zostaną rozwiązane na drodze polubownej właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia